Skip to content

Fokusområde #2

Göra skillnad och ge tillbaka

På alla våra orter där vi har matchningsverksamhet är vår ambition att förflytta personer från utanförskap till innanförskap. Innan 2030 vill vi hjälpa 100 000 personer in på arbetsmarknaden. Vi tar ansvar för vår värdekedja och är en möjliggörare för en hållbar utveckling för vårt lokalsamhälle.

Samhällsengagemang
Den lokala kraften är en av Clockworks styrkor. Det ser vi är framgångsrikt inte bara för oss själva utan också för att det bidrar till en levande landsbygd, då många av våra kontor ligger på mindre orter. Därför vill vi göra vad vi kan för att bidra på de orter där vi verkar, bland annat genom att stötta flera lokala idrottsföreningar. I alla våra samarbeten vill vi påverka för ett mer jämställt samhälle och lika villkor för kvinnor och män.

Vi har dock störst möjlighet att ge tillbaka till samhället genom vår egna matchningsverksamhet. Som vårt mål beskriver ska vi hjälpa 100 000 personer in på arbetsmarknaden. Därför arbetar vi aktivt med att kontakta kunder som matchar våra deltagares profiler. Varje vecka ska deltagare prioriteras och presenteras för ett antal kunder. Detta för att vår statistik visar att det finns en tydlig korrelation mellan antalet kundbesök och antalet personer som lämnar oss med sysselsättning. Varje jobbkonsult har ett mål om att göra ett antal kundbesök/vecka. Om vi inte arbetar med deltagarspecifika kunder finns risken att vi bearbetar fel typer av kunder och får in förfrågningar på personal som inte går att matcha mot våra deltagare. Deltagarna står långt ifrån arbetsmarknaden och våra kontakter är ofta avgörande för att dem ska få ett jobb. Om vi inte bearbetar potentiella arbetsgivare kommer deltagarna ha svårt att självständigt ta sig ut på arbetsmarknaden.

För att motivera deltagarna till att påbörja studier har vi sedan 2022 en studiesamordnare som jobbar nära jobbkonsulterna och bidrar med individanpassade tips och råd utifrån de specifika deltagarnas behov. Studiesamordnaren driver på studiefokuset i hela organisationen och bidrar med utbildningsspecifik kunskap. Vi har sedan vi anställde en studiesamordnare mer än dubblat antal personer ut i studier från 2022 till 2023. En viktig del i vårt arbete för att våra deltagare ska erhålla en utbildning som ökar chansen till en anställning på lång sikt och minska kompetensbristen i samhället. Vi har även under 2023 haft aktivt samarbete med externa utbildningssamordnare där de hållit informationsträffar för våra matchningsdeltagare både lokalt och nationellt. Vi har även gjort studiebesök hos utbildningssamordnarna tillsammans med våra deltagare för att inspirera fler att studera och öka deras möjlighet till sysselsättning. Vi ser en positiv effekt i antalet sökande till studier sedan vi anordnat informationsträffar och studiebesök. Alla deltagare som går hos oss får hjälp att ta fram en handlingsplan som utgår ifrån två olika spår, ett för studier och ett för jobb.  Syftet är att jobbkonsulten tillsammans med deltagaren målmedvetet ska jobba mot att deltagaren så fort som möjligt antingen når sitt jobb- eller studiemål. Studie- och utbildningsvägar är ofta komplexa och jobbkonsulterna behöver stöd för att vägleda deltagarna rätt. Finns inte det stödet att tillgå är risken stor att studier prioriteras bort. Många yrken kräver utbildning men vilken typ av utbildning och förkunskaper som krävs kan ibland vara svårt att hitta information om. Studiesamordnarens uppgift är att göra det enkelt och hjälpa jobbkonsulterna när deras egen kunskap saknas. Studiesamordnaren arbetar även med inspiration och motivation för att hitta studiemöjligheter när jobbkonsulten själv kört fast. Dubbla spår, dubblar möjligheterna och därmed har vi dubbel möjlighet att skapa en positiv samhällsutveckling!

Klimat och miljöpåverkan
Under 2023 fortsatte vi elektrifiera vår fordonsflotta och sätta press för utökade laddmöjligheter hos våra hyresvärdar.

Ansvar i värdekedjan
Vi väljer våra leverantörer utifrån hur aktivt de arbetar

med hållbarhet. Det händer att vi tackar nej till samarbeten eller avslutar befintliga avtal om vi ser att vi inte delar samma värderingar om ett långsiktigt hållbart samhälle. För att ta reda på hur våra kunder och samarbetspartners arbetar med hållbarhet genomför vi regelbundna leverantörsutvärderingar. För våra större leverantörer genomför vi dessa var tredje år om leverantören uppfyllt kraven och inget nytt uppkommer så som exempelvis ändring i lagstiftning.

Vi ser under 2024 över ny rutin för att säkerställa att alla leverantörer stora som små, återkommande och tillfälliga även uppfyller kraven i vår leverantörskod.

Vår leverantörskod hjälper oss säkerställa att vi utvärderar våra leverantörer ur ett bredare perspektiv, som även innefattar hållbarhetsfrågor. Koden är uppdelad i formella krav – som alla som levererar till Clockwork behöver följa och meriterande krav som våra strategiskt viktiga leverantörer måste uppfylla. 

Grunden för vårt arbete med jämställdhet, mångfald, inkludering och likabehandling är alla människors lika värde och vilar på Diskrimineringslagen (2008:567), FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och våra fyra utvalda mål: Jämställdhet, Minskad ojämlikhet, Anständiga arbetsvillkor och Ekonomisk tillväxt. Vi ska även värna om branschens och vårt eget rykte och bidra till god affärsetik. Därför innehåller vår leverantörskod en policy för mänskliga rättigheter och antikorruption samt checklistor som tydliggör vad som förväntas av samtliga medarbetare. Vi tar tydlig ställning mot mutor och bestickning samt att vi förväntar oss att alla leverantörer ska stötta och respektera de mänskliga rättigheterna. Genom våra återkommande leverantörsutvärderingar säkerställer vi att leverantörerna uppfyller de krav vi ställer i koden.

Tar ansvar för våra leverantörer
Genom att anlita oss som leverantör kan våra kunder vara säkra på att de får en ansvarsfull leverantörskedja.

Så beräknar vi vår klimatpåverkan
Clockworks beräkningar är baserade på data från bolaget och från våra leverantörer, i kombination med generiska data och emissionsfaktorer från livscykelanalyser, databaser, vetenskapliga artiklar och publicerade studier.  

I beräkningarna valdes en operationell ansats och ämnar ge en komplett bild av de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till. Det övergripande resultatet från Clockworks klimatberäkningar redovisas i tabellen som följer, uppdelat utifrån GHG-protokollets indelning i tre olika ”Scope”. Vid framtagningen av data för vår miljöpåverkan har vi samarbetat med en tredje part.

Metod för klimatberäkningar
Scope 1 motsvarar direkta utsläpp av växthusgaser från verksamheten, vilket inkluderar förbränning av diesel och bensin i egna fordon. Utsläppssiffrorna ifrån egenägda fordon i Scope 1 har beräknats utifrån ett snitt på förbrukningssiffror av bensin, diesel och emissionsfaktorer, så kallat wheel-to-well (WTW), där Trafikverkets handbok för vägtrafikens luftföroreningar (2019) använts. Förbrukningssiffrorna kommer att följas upp årligen.

Scope 2 motsvarar indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla som används i verksamheten samt laddningar av de elbilar som Clockworks fordonsflotta består av. Utsläpp i Scope 2 från el har beräknats genom leverantörsspecifika avtal för förnyelsebar energi, samt leverantörsspecifika data för energi som inte härstammar från förnyelsebara källor. Där specifika data inte fanns att tillgå har beräkningarna utgått från schabloner och beräknade snitt. Elbilars utsläpp beräknas i första hand utifrån faktiskt laddad energi (kWh) och i andra hand utifrån färdsträcka. Antagen elförbrukning för elbilar är då 0,15 kWh/km. Utsläpp från elbilar beräknas på samma som övrig elförbrukning, alltså i Scope 2.  

Scope 3 motsvarar indirekta utsläpp i Clockworks värdekedja. För utsläpp i Scope 3 har Clockwork i första hand använt leverantörsspecifika data. Där specifika data inte fanns att tillgå har beräkningarna utgått från schabloner. Endast leverantören avseende IT-utrustning har kunnat bistå med exakta koldioxidekvivalenter som genererats å Clockworks vägnar. Utsläpp som härrör flygresor har baserats på angiven sträcka, multiplicerat med RFI-faktorn (Radioative Forcing Index, en faktor som används i beräkningarna för att inkludera den totala uppvärmningseffekten utöver CO2-utsläpp). Schablonberäkningar har gjorts vid uträkning av utsläpp från konsulttjänster, kontorsmaterial, arbetskläder och marknadsföringsmaterial. Destination samt antal rum har legat till grund för beräkningar av utsläpp kopplat till hotellvistelser i tjänst. Resultatet av beräkningarna visas i tabellen.

 

Clockworks hållbarhetsmål inför 2025

  • 65 procent av alla deltagare inom matchning ska ha fått en sysselsättning inom 365 dagar.

  • Halvera våra utsläpp från energiförbrukning och transporter (GHG-protocol).

  • Varje marknadsområde eller kontor ska ha ett samarbete kopplat till lokal samhällsnytta.

Verksamhetscase 

Träffsäker matchning fick Ahmed att satsa på lärarkarriären

Varje år stöttar Clockwork individer på vägen mot sysselsättning via Arbetsförmedlingens rusta och matcha. När Clockwork träffade Ahmed Yasin under 2023 såg de direkt stor potential i honom – så pass stor att Clockwork Skolbemanning valde att anställa honom som lärarkonsult. Idag blommar han i rollen som matematiklärare på Praktiska Gymnasiet i Gävle.

Läs mer

Fotbollsfest och jobbmöjligheter i Husby

I Stockholmsförorten Husby möter samhällsutmaningar ett starkt engagemang. Här arrangerades under sommaren 2023 en fotbollsfest i ett samarbete mellan Clockwork och fotbollsföreningen AIK. Festen hyllade inte bara sporten utan erbjöd också möjligheter till arbete och gemenskap.

LÄS MER →