Skip to content

Fokusområde #2

Göra skillnad och ge tillbaka

På alla våra orter där vi har matchningsverksamhet är vår ambition att förflytta personer från utanförskap till innanförskap. Innan 2030 vill vi hjälpa 100 000 personer in på arbetsmarknaden. Vi tar ansvar för vår värdekedja och är en möjliggörare för en hållbar utveckling för vårt lokalsamhälle.

Samhällsengagemang
Den lokala kraften är en av Clockworks styrkor. Det ser vi är framgångsrikt inte bara för oss själva utan också för att det bidrar till en levande landsbygd, då många av våra kontor ligger på mindre orter. Därför vill vi göra vad vi kan för att bidra på de orter där vi verkar, bland annat genom att stötta flera lokala idrottsföreningar. I alla våra samarbeten vill vi påverka för ett mer jämställt samhälle och lika villkor för kvinnor och män.  

Vi har dock störst möjlighet att ge tillbaka till samhället genom vår egna matchningsverksamhet. Som vårt mål beskriver ska vi hjälpa 100 000 personer in på arbetsmarknaden. Därför arbetar vi aktivt med att kontakta kunder som matchar våra deltagares profiler. Varje vecka ska deltagare prioriteras och presenteras för ett antal kunder. Detta för att vår statistik visar att det finns en tydlig korrelation mellan antalet kundbesök och antalet personer som lämnar oss med sysselsättning. Därför har varje jobbkonsult ett mål om att göra ett antal kundbesök/vecka. Om vi inte arbetar med deltagarspecifika kunder finns risken att vi bearbetar fel typer av kunder och får in förfrågningar på personal som inte går att matcha mot våra deltagare. Deltagarna står långt ifrån arbetsmarknaden och våra kontakter är ofta avgörande för att dem ska få ett jobb. Om vi inte bearbetar potentiella arbetsgivare kommer deltagarna ha svårt att självständigt ta sig ut på arbetsmarknaden.  

För att sedan motivera deltagarna till att påbörja studier har vi anställt en studiesamordnare som jobbar nära jobbkonsulterna och bidrar med individanpassade tips och råd utifrån de specifika deltagarnas behov. Studiesamordnaren driver på studiefokuset i hela organisationen och bidrar med utbildningsspecifik kunskap. Alla deltagare som går hos oss ska få hjälp att ta fram en parallell handlingsplan som utgår ifrån två olika spår, ett för studier och ett för jobb. Syftet är att jobbkonsulten tillsammans med deltagaren ska ha tydliga mål om vad tjänsten ska bidra till och planen är att deltagaren så fort som möjligt antingen ska nå sitt jobbmål eller studiemål. Studie- och utbildningsvägar är ofta komplexa och jobbkonsulterna behöver stöd för att vägleda deltagarna rätt. Finns inte det stödet att tillgå är risken stor att studier prioriteras bort. Många yrken kräver utbildning men vilket typ av utbildning och förkunskaper som krävs kan ibland vara svårt att hitta information om. Studiesamordnarens uppgift är att göra det enkelt och hjälpa jobbkonsulterna när deras egen kunskap saknas. Studiesamordnaren arbetar även med inspiration och motivation för att hitta studiemöjligheter när jobbkonsulten själv kört fast. Dubbla spår, dubblar möjligheterna och därmed har vi dubbel möjlighet att skapa en positiv samhällsutveckling!

Klimat och miljöpåverkan
Under 2022 fortsatte vi elektrifiera vår fordonsflotta och sätta press för utökade laddmöjligheter hos våra hyresvärdar. Vi såg också över alla våra elavtal och bytte till en nationell leverantör som säkerställer el från förnybara källor på alla våra kontor.

Ansvar i värdekedjan
Vår uppförandekod betonar de värderingar som styr vårt arbete och syftar till att tydligt visa hur vi tillsammans ska agera för att driva bolaget framåt. Uppförandekoden beskriver hur vi arbetar med våra hållbarhetsfrågor och hur vi bemöter varandra och de vi möter i vårt arbete. I innehållet finns dessutom lösningar på dilemman som vi potentiellt kan ställas inför vilket gör att uppförandekoden också blir en guide att luta sig mot i vår vardag.

Vi väljer våra leverantörer utifrån hur aktivt de arbetar med hållbarhet. Det händer att vi tackar nej till samarbeten eller avslutar befintliga avtal om vi ser att vi inte delar samma värderingar om ett långsiktigt hållbart samhälle. För att ta reda på hur våra kunder och samarbetspartners arbetar med hållbarhet frågar vi varje år i våra leverantörsutvärderingar. Vår leverantörskod hjälper oss säkerställa att vi utvärderar våra leverantörer ur ett bredare perspektiv, som även innefattar hållbarhetsfrågor. Koden är uppdelad i formella krav – som alla som levererar till Clockwork behöver följa och meriterande krav som våra strategiskt viktiga leverantörer måste uppfylla. Leverantörer som uppfyller samtliga krav ska utvärderas en gång per år enligt vår leverantörskod. Övriga leverantörer ska känna till och acceptera Clockworks leverantörskod samt uppfylla grundkraven som ställs i vårt interna arbetsdokument. Frågorna i utvärderingen genererar en poäng. Man kan max få 2500 poäng. För fortsatt godkännande krävs minst 1200p i självutvärdering samt minst 51 procent av maxpoäng i kvalitetsutvärdering enligt dokument.

Grunden för vårt arbete med jämställdhet, mångfald, inkludering och likabehandling är alla människors lika värde och vilar på Diskrimineringslagen (2008:567), FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och våra fyra utvalda mål: Jämställdhet, Minskad Ojämlikhet, Anständiga Arbetsvillkor och Ekonomisk tillväxt. Vi ska även värna om branschens och vårt eget rykte och bidra till god affärsetik. Därför innehåller vår uppförandekod en policy för mänskliga rättigheter och antikorruption samt checklistor som tydliggör vad som förväntas av samtliga medarbetare. Kraven vi ställer på mänskliga rättigheter och antikorruption behandlas även i vår leverantörskod. Där vi tar tydlig ställning mot mutor och bestickning samt att vi förväntar oss att alla leverantörer ska stötta och respektera de mänskliga rättigheterna. Genom våra återkommande leverantörsutvärderingar säkerställer vi att leverantörerna uppfyller de krav vi ställer i koden.

Tar ansvar för våra leverantörer
Genom att anlita oss som leverantör kan våra kunder vara säkra på att de får en ansvarsfull leverantörskedja.

Så beräknar vi vår klimatpåverkan
Clockworks beräkningar är baserade på interna data från bolaget och från våra leverantörer, i kombination med generiska data och emissionsfaktorer från livscykelanalyser, databaser, vetenskapliga artiklar och publicerade studier.  I beräkningarna valdes en operationell ansats och ämnar ge en komplett bild av de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till. Det övergripande resultatet från Clockworks klimatberäkningar redovisas i tabellen som följer, uppdelat utifrån GHG-protokollets indelning i tre olika ”Scope”. Vid framtagningen av data för vår miljöpåverkan har vi samarbetat med en tredje part.

Metod för klimatberäkningar

  • Scope 1 motsvarar direkta utsläpp av växthusgaser från verksamheten, vilket inkluderar förbränning av diesel och bensin i egna fordon. Utsläppssiffrorna ifrån egenägda fordon i Scope 1 har beräknats utifrån ett snitt på förbrukningssiffror av bensin, diesel och emissionsfaktorer, så kallat wheel-to-well (WTW), där Trafikverkets handbok för vägtrafikens luftföroreningar (2019) använts. Förbrukningssiffrorna kommer att följas upp årligen.
  • Scope 2 motsvarar indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla som används i verksamheten samt laddningar av de elbilar som Clockworks fordonsflotta består av. Utsläpp i Scope 2 från el har beräknats genom leverantörsspecifika avtal för förnyelsebar energi, samt leverantörsspecifika data för energi som inte härstammar från förnyelsebara källor. Där specifika data inte fanns att tillgå har beräkningarna utgått från schabloner och beräknade snitt. Elbilars utsläpp beräknas i första hand utifrån faktiskt laddad energi (kWh) och i andra hand utifrån färdsträcka. Antagen elförbrukning för elbilar är då 0,15 kWh/km. Utsläpp från elbilar beräknas på samma som övrig elförbrukning, alltså i Scope 2.
  • Scope 3 motsvarar indirekta utsläpp i Clockworks värdekedja. För utsläpp i Scope 3 har Clockwork i första hand använt leverantörsspecifika data. Där specifika data inte fanns att tillgå har beräkningarna utgått från schabloner. Endast leverantören avseende IT-utrustning har kunnat bistå med exakta koldioxidekvivalenter som genererats å Clockworks vägnar. Utsläpp som härrör flygresor har baserats på angiven sträcka, multiplicerat med RFI-faktorn (Radioative Forcing Index, en faktor som används i beräkningarna för att inkludera den totala uppvärmningseffekten utöver CO2-utsläpp). Schablonberäkningar har gjorts vid uträkning av utsläpp från konsulttjänster, kontorsmaterial, arbetskläder och marknadsföringsmaterial. Destination samt antal rum har legat till grund för beräkningar av utsläpp kopplat till hotellvistelser i tjänst. Resultatet av beräkningarna visas i tabellen.

 

Under 2022 fortsatte vi elektrifiera vår fordonsflotta och sätta press för utökade laddmöjligheter hos våra hyresvärdar. Vi såg också över alla våra elavtal och bytte till en nationell leverantör som säkerställer el från förnybara källor på alla våra kontor.

 

Clockworks hållbarhetsmål inför 2025

  • 65% av alla deltagare inom matchning ska ha fått en sysselsättning inom 365 dagar.

  • Halvera våra utsläpp från energiförbrukning och transporter (GHG-protocol).

  • Varje marknadsområde eller kontor ska ha ett samarbete kopplat till lokal samhällsnytta.

Verksamhetscase 

UKK – en dynamisk miljö som passar David perfekt

David Costa från Italien flyttade till sin bror i Uppsala med målet att hitta ett jobb. Han fick komma på flera intervjuer, men föll alltid på målsnöret, tills han via Clockwork träffade Robin Akrap på Uppsala Konsert & Kongress.

Läs mer

40 par Clockwork- skidor ska locka fler att prova på skidåkning

Alla ska ha chans att åka skidor på lika villkor, oavsett ålder och bakgrund. Det är utgångspunkten i Clockworks treåriga samarbetsavtal med IFK Mora SK, där Clockwork sponsrat med 40 par skidor med stavar och pjäxor. Målet är att ge fler möjlighet att testa på skidåkning.

LÄS MER →