Skip to content

Fokusområde #3

Branschens bästa medarbetare

Vår personal är det viktigaste vi har och grunden till vår framgång. Att vi jobbar tillsammans som ett team och att alla individer får de bästa fortsättningarna för att bidra och vara sitt bästa jag är viktigt.

Värderingsstyrd kultur
Det värderingsdrivna ledarskapet är fundamentet i vårt arbete med att ha branschens bästa medarbetare. Clockworks ledarskap kännetecknas av chefer som ger energi, bygger högpresterande team och säkerställer motiverade och engagerade medarbetare.

Under 2022 har vi genomfört en omorganisation för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra ledare att lyckas i sin roll. I den nya organisationen har nya roller tagits fram för öka stödet till och på så sätt skapa förutsättningar för våra chefer att förbättra ledarskapet, däribland en Head of people & Culture. Under året har vi tagit in feedback från marknadsområdescheferna och jobbat med strukturer och rutiner för ökad tillit, transparens och delaktighet.  För att vi ska lyckas med vår värderingsstyrda kultur är det viktigt för oss att även skapa en kultur där medarbetare får möjlighet att lämna feedback. Detta genomförs med årliga medarbetarundersökningar och regelbundna avstämningar med sina närmare chef. Det vi kan se i resultatet av vår första pulsmätning i år är att engagemanget för hela Clockwork ligger på 85 procent. Med det sagt har vi grupper som befinner sig både högre och lägre i sina resultat. Målet är att jobba vidare med respektive grupps fokusområden för att nå ett resultat som ligger på 85 procent eller mer i samtliga grupper i bolaget senast 2025.

Ett ytterligare viktigt verktyg för att bibehålla vår starka kultur, är vår uppdaterade uppförandekod. Läs mer om den på sidan 14. Vi följer upp policyn för kränkande särbehandling i vår nya medarbetarundersökning. Under implementeringen av Code of Conduct lyfte vi även vår visselblåsarpolicy, för att säkerställa att alla vet hur man ska gå till väga om den behöver användas. Trots att vi på Clockwork i grunden alltid vill handla och agera efter våra värderingar och gällande lagstiftning, kan det finnas tillfällen då vi behöver uppmärksammas på oegentligheter i vår verksamhet. Clockworks visselblåsarfunktion finns för att säkerställa att anställda öppet eller anonymt kan rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget.

Engagemang och drivkraft
Vi vill få människor att växa och axla ett stort eget ansvar. Över tid ser vi att det inte bara är schysst mot medarbetarna, det är också lönsamt för bolaget när alla gör det de vill och kan allra bäst.

För att skapa så goda möjligheter vi kan för att våra nya medarbetare ska känna sig framgångsrika har vi under året byggt upp en mer omfattande onboarding. Onboardingen är nu strukturerad utifrån vilka moment som ska ingå, vem som ansvarar för vilket område samt när onboardingen ska genomföras. Dessa är utformade i form av digitala checklistor och ger oss möjlighet att säkerställa att medarbetaren får den kompetens den behöver för sin nya roll. Vi har även möjlighet att följa vilka moment som är genomförda så inget i onboardingen missas.

Målet är att få våra medarbetare produktiva snabbare och därmed känna sig mer lyckade och i sin roll! Engagerade medarbetare är en framgångsfaktor och blir ett led i att minska vår personalomsättning. Som ett ytterligare led i att säkerställa att alla medarbetare känner att de kontinuerligt utvecklas, har vi även påbörjat en reboarding för att säkerställa att vi fångar upp de som behöver fylla på sin kompetens, både utifrån nuvarande roll eller vid byte av roll internt.

Förutsättningar att lyckas
En av våra viktigaste drivkrafter är att ha en verksamhet där alla jobbar tillsammans. “Jaget för laget”, dels för våra kunder och dels för vår gemensamma framgång. Att hjälpas åt, arbeta som ett lag och på varje ort vara nära varandra och våra kunder är en viktig konkurrensfördel. Vi jobbar med jaget för laget genom att i alla led uppvisa ett starkt personligt engagemang för kunden, för kollegorna och för företaget i stort. Att bidra med positiv energi, ha fokus på samarbete och vara prestigelös i sitt förhållningssätt till andra är goda exempel på det. Genom att öka förståelsen och kompetensen för varandras roller och uppdrag, lyfta alla affärsområden ur ett tillsammans perspektiv både lokalt och nationellt, lyfta goda konkreta exempel är jaget för laget ständigt närvarande. Både genom inslag på våra gemensamma konferenser och på våra lokala kontor som systematiska inslag på försäljningsmöten.  Det är en utmaning att behålla engagemang och drivkraft samtidigt som bolaget växer och vi skapar en ny organisation. Det finns risk för bristande kommunikation och tydlighet kring vad som händer och vad som ligger bakom förändringen, vilket kan skapa stress och minska förutsättningarna för våra medarbetare att lyckas. I takt med att vi startar fler kontor och blir fler medarbetare ökar risken för att företagskulturen och medvetenheten kring våra värderingar vattnas ur…vi behöver därför vara extra noga med att vid introduktion och onboarding implementera detta. Våra gemensamma resor, träffar och konferenser är en viktig del för att föra vidare både företagskulturen och våra värderingar. En viktig del i att förebygga och få syn på risker är vår medarbetarundersökning. Vi kommer att genomföra minst 3 pulsmätningar samt en större medarbetarundersökning under 2023. Vi kommer att arbeta aktivt med resultaten för att skapa förutsättningar att förbättra vår arbetsmiljö och komma ett steg närmare vårt mål att vara Branschens bästa arbetsgivare 2030!

 

Clockworks hållbarhetsmål inför 2025

  • 85 % av våra medarbetare ska känna ett högt engagemang för företaget.

  • Vi ska ha över 5,5 av 6 på frågan ”Hur väl uppfyller din konsultchef / rekryteringskonsult dina förväntningar på kompetensnivå?”

  • 95 procent av våra kunder svarar 5 eller högre på frågan ”Hur väl uppfyller Clockwork dina förväntningar på engagemang?”

Verksamhetscase

Hållbar rekrytering av skolledare

Hur kommer det sig att hälften av rektorerna slutar efter mindre än tre år i yrket? En av de vanligaste orsakerna är brist på rätt förutsättningar – vilket Clockwork Skolledare jobbar för att förändra.

LÄS MER →

Finns drivkraft finns möjlighet att växa

Från examen till chefstjänst – på bara 3,5 år. För Veronica Rönngren, Marknadsområdeschef på Clockwork i Ludvika, har karriären tagit stora kliv under de senaste åren tack vare möjligheter att tidigt ta ett stort ansvar. Att visa förtroende för individer med rätt drivkrafter är något som präglar hela Clockworks kultur.

LÄS MER →