Skip to content

Fokusområde #1

Hållbar kompetens-
försörjning

På Clockwork skapar vi lönsamhet och konkurrenskraft genom hållbar kompetensförsörjning för ett mer jämställt, inkluderande och välmående näringsliv. Med det menar vi att vi vill vara en partner till företag som tycker det är viktigt att lyfta fram hållbarhetsaspekten i kompetensförsörjningen. 

Jämställdhet och mångfald
Att öka jämställdheten i organisationen är en av många viktiga delar i hållbar kompetensförsörjning. Vårt verktyg för att uppnå ett mer jämställt näringsliv är att hjälpa företag att få fler kvinnor i ledande befattningar genom rekrytering. På Clockwork drömmer vi om ett jämställt ägande i ledningsgrupper och styrelser i hela näringslivet. Eftersom ca 30 procent av rekryteringarna norr om Dalälven görs av någon på Clockwork hoppas och tror vi att vi har stor potential att göra skillnad. 2023 var första året vi började mäta våra levererade urval i våra rekryteringsprocesser, mätningarna visar att knappt hälften av de levererade urvalen är jämställda. Målet är att alla urval senast 2025 ska vara jämställda.

Jämställdhet är en fråga som präglar alla övriga hållbarhetsmål i organisationen. Vi har till exempel under året framgångsrikt utvecklat konceptet “Teknikkväll för tjejer” som vi berättar om lägre fram i rapporten. 

Stabil tillväxt
Genom träffsäker och kompetensbaserad rekrytering vill vi hitta, intervjua och presentera kandidater som har förståelse för de framtida hållbarhetsutmaningarna som våra kunder står inför. Clockwork ska bidra till en stabil tillväxt hos de företag vi samarbetar med. Med vår hjälp höjer våra kunder sin produktivitet genom att arbeta med inhyrning av personal som har en bevisad hög effektivitet. Målet är att samtliga kunder som arbetar med oss ska uppleva att samarbetet leder till ökad effektivitet och produktivitet.

Arbetsmiljö
Clockwork hanterar två olika sorters medarbetargrupper; vår egen interna personal och de drygt 2000 konsulter vi sysselsätter hos våra kunder. Att alla våra medarbetare – såväl interna som externa – har en säker och trygg arbetsmiljö är A och O för att vi ska ha personal som trivs och vill stanna kvar.

Vi jobbar proaktivt med arbetsmiljöarbetet tillsammans med våra kundföretag då vi har ett delat arbetsmiljöansvar, eller som vi ser på det, ett dubbelt arbetsmiljöansvar. Det innebär att arbetsmiljö och säkerhet genomsyrar våra interna processer för bemanning, men också i det förhållningssätt vi bär med oss i vårt dagliga arbete, samt i vårt strategiska arbete. Exempelvis tydliga rutiner och tillvägagångsätt i arbetsmiljöfrågor, noggrann uppföljning av introduktion av konsulter samt uppföljning av nyckeltal och workshops kopplat till arbetsmiljö.

Som en del av vårt arbetsmiljöarbete genomför vi även tillsammans med varje kundföretag en arbetsmiljöchecklista från extern leverantör, i samband med nytt samarbete som årligen uppdateras och revideras vid behov. Den syftar till att ansvar inte faller mellan stolarna, utgör en grund för riskanalys och förhållningssätt kopplat till dessa. 

Med checklistan skapas förutsättningar för att synliggöra arbetsmiljörisker hos kund för våra konsulter. Den täcker flera områden, däribland rutiner för tillbud, kunskap om kundens egna arbetsmiljöarbete samt att vi säkerställer att vi får ta del av kundens riskanalyser. Genom checklistan säkerställer vi att vi har en klar bild av konsulternas arbetsmiljö innan uppdraget påbörjas. Detta utgör en viktig del av onboarding-processen för nya konsulter och är också en viktig del av den löpande uppföljningen för konsulter som arbetar ute på kunduppdrag. 

Något vi ser är en intern ökning i tillbuds- och olycksfallsrapporteringen och en del av förklaringen är att vi under året arbetat aktivit med att kommunicera med våra konsulter om hur viktigt det är att rapportera alla tillbud och olycksfall. Vi märker även att många av våra kunder har ett högt engagemang för arbetsmiljö och säkerhet, vilket även kan bidra till en positiv inverkan på säkerhetskulturen.

Vi vet att våra kunders verksamheter kan se väldigt olika ut samt att arbetet inom industri ofta medför större risker än i andra typer av arbeten. Vår strategi bygger på att vi tror på långsiktiga relationer och lokal närvaro, vilket bidrar till en säkrare miljö för våra konsulter, kunder och intern personal. Den lokala närvaron skapar förutsättningar för oss att bättre förstå våra kunders verksamheter, bygger tillit och stärker våra relationer för att på bästa sätt tillsammans arbeta med det delade arbetsmiljöansvaret, där vi, konsult och kund behöver samarbeta för att nå bästa effekt.

Vi, precis som alla andra organisationer behöver ständigt utvecklas för att vara relevanta men även för att anpassa våra rutiner och processer till den föränderliga världen. Något vi ser ett behov av är att bli bättre på att följa upp våra tillbud och olycksfall tillsammans med våra kunder, för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Vi kan även utveckla uppföljningarna med våra konsulter kopplat till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön hos våra kunder samt stärka kulturen kring arbetsmiljö och säkerhet. 

 

Clockworks hållbarhetsmål inför 2025

  • Samtliga kunder ska uppleva en ökad produktivitet sedan de börjat samarbeta med Clockwork. Vi ska få 6/6 i resultat när vi ställer frågan hur nära eller långt bort vi är från det målet.

  • Samtliga kunder ska uppleva en ökad förståelse för jämställdhet och mångfald sedan de börjat samarbeta med Clockwork. Vi ska få 6/6 i resultat när vi ställer frågan hur nära eller långt bort vi är från det målet.

  • 0 olycksfall* på våra arbetsplatser.

    (*En skada som kräver sjukhusvård och renderar i sjukfrånvaro)

  • 100% av chefsrekryteringar ska ha ett jämställt sluturval.

Verksamhetscase

Teknikkvällar lockar kvinnor till industrin

Industrier i hela Sverige står inför stor kompetensbrist. För att fler kvinnor ska få upp ögonen för industrin som arbetsgivare arrangerar Clockwork teknikkvällar för tjejer, där kvinnor i alla åldrar bjuds in för att ta del av industrins alla karriärmöjligheter. Målet? Att öka jämställdheten och få fler att välja ett industriyrke.

LÄS MER →

Verksamhetscase

Förebyggande utbildning ökar kunskapen om psykisk hälsa

Psykisk ohälsa och stress i synnerhet är idag en av de främsta orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Faktum är att stress ligger bakom drygt hälften av alla långtidssjukskrivningar, rapporterar Försäkringskassan 2023. För att vända trenden krävs reaktiva åtgärder, något Clockwork går i bräschen för att utveckla.

LÄS MER →