Skip to content

Fokusområde #1

Hållbar kompetens-
försörjning

På Clockwork skapar vi lönsamhet och konkurrenskraft genom hållbar kompetensförsörjning för ett mer jämställt, inkluderande och välmående näringsliv. Med det menar vi att vi vill vara en partner till företag som tycker det är det är viktigt att lyfta fram hållbarhetsaspekten i kompetensförsörjningen. 

Jämställdhet och mångfald
Att öka jämställdheten i organisationen är en av många viktiga delar i hållbar kompetensförsörjning. Vårt verktyg för att uppnå ett mer jämställt näringsliv är att hjälpa företag att få fler kvinnor i ledande befattningar genom rekrytering. På Clockwork drömmer vi om ett jämställt ägande i ledningsgrupper och styrelser i hela näringslivet. Eftersom 33 procent* av rekryteringarna norr om Dalälven görs av någon på Clockwork hoppas och tror vi att vi har stor potential att göra skillnad. Jämställdhet är också en fråga som präglar alla övriga hållbarhetsmål i organisationen. För att sprida kunskap, inspiration och medvetenhet om hur jämställdheten ser ut i näringslivet i dagsläget, har vi under 2022 genomfört en hållbarhetsturné för våra kunder på 10 orter med ca 500 deltagare. På så vis hoppas vi kunna inspirera våra kunder till en förändring och att de tar jämställdhetsfrågan på största allvar.

*Almega kompetensföretagens branschstatistik 2021.

 

Stabil tillväxt
Genom träffsäker och kompetensbaserad rekrytering vill vi hitta, intervjua och presentera kandidater som har förståelse för de framtida hållbarhetsutmaningarna som våra kunder står inför.

Arbetsmiljö
Clockwork hanterar två olika sorters medarbetargrupper; vår egen interna personal och de cirka 2 400 konsulter vi sysselsätter hos våra kunder. Att alla våra medarbetare – såväl interna som externa – har en säker och trygg arbetsmiljö är A och O för att vi ska ha personal som trivs och vill stanna kvar.

Vi jobbar proaktivt med arbetsmiljöarbetet tillsammans med våra kundföretag då vi har ett delat arbetsmiljöansvar, eller som vi ser på det, ett dubbelt arbetsmiljöansvar. Tillsammans med varje kundföretag genomför vi en arbetsmiljöchecklista från Prevent, i samband med nytt samarbete som årligen uppdateras. Den syftar till att ansvar inte faller mellan stolarna och utgör en grund för riskanalys samt förhållningssätt till dessa. Vi säkerställer processen för olycksfall- och tillbudsrapportering, ofta genomför konsultchef den tillsammans med kontaktperson hos kund och skyddsombud. Vi ser en ökning i tillbuds- och olycksfallsrapporteringen och del av förklaringen är att vi är fler konsulter i jämförelse med föregående år men vi har även arbetat med kommunikationen till konsulterna gällande vikten av att rapportera alla tillbud och olycksfall. Vi märker även att många av våra kunder har ett högt engagemang för arbetsmiljö och säkerhet, vilket även kan bidra till en positiv inverkan på organisationskulturen.

Med vår arbetsmiljöchecklista skapas förutsättningar för att synliggöra arbetsmiljörisker hos kund för våra konsulter. Arbetsmiljöchecklistan täcker flera områden, däribland rutiner för tillbud, kunskap om kundens egna arbetsmiljöarbete samt att vi säkerställer att vi får ta del av kundens riskanalyser. Checklistan säkerställer att vi bildat oss en god nog uppfattning om konsulternas arbetsmiljö innan uppdraget startar. Det är en viktig del av onboardingprocessen för nya konsulter men även för den löpande uppföljningen av konsult som arbetar ute på uppdrag hos kund.

Vi vet att våra kunders verksamheter kan se väldigt olika ut samt att arbetet inom industri ofta medför större risker än i andra typer av arbeten. Vår strategi bygger på att vi tror på långsiktiga relationer och lokal närvaro, vilket bidrar till en säkrare miljö för våra konsulter, kunder och intern personal. Det skapar förutsättningar för oss att förstå våra kunders verksamheter, bygger tillit och stärker våra relationer för att på bästa sätt tillsammans arbeta med det delade arbetsmiljöansvaret, där vi, konsult och kund behöver samarbeta för att nå bästa effekt.

Vi, precis som alla andra organisationer behöver ständigt utvecklas för att vara relevanta men även för att anpassa våra rutiner och processer till den föränderliga världen. Något vi ser ett behov av är att bli bättre på är att följa upp våra tillbud och olycksfall tillsammans med våra kunder för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Vi kan även utveckla uppföljningarna med våra konsulter kopplat till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ut hos våra kunder samt att stärka kulturen kring arbetsmiljö och säkerhet. För att ytterligare arbeta strukturerat och bli ännu bättre i frågorna har vi som mål att 2023 se över en specialistroll kopplat mot arbetsmiljö, både internt och externt.

 

Clockworks hållbarhetsmål inför 2025

  • Samtliga kunder ska uppleva en ökning i produktivitet sedan de börjat samarbeta med Clockwork. Vi ska få 6/6 i resultat när vi ställer frågan hur nära eller långt bort vi är från det målet.

  • Samtliga kunder ska uppleva en ökad förståelse för jämställdhet och mångfald sedan de börjat samarbeta med Clockwork. Vi ska få 6/6 i resultat när vi ställer frågan hur nära eller långt bort vi är från det målet.

  • 0 olycksfall* på våra arbetsplatser 

    (*En skada som kräver sjukhusvård och renderar i sjukfrånvaro)

  • 100% av chefsrekryteringar ska ha ett jämställt sluturval.

Verksamhetscase

Clockwork bidrar till att Atlas Copco når sina jämställdhetsmål

Bristen på arbetskraft inom industrin är stor och kräver innovativa lösningar. För att skapa ett snabbspår in i produktionen skapade Clockwork tillsammans med Atlas Copco i Tierp en skräddarsydd utbildning.

LÄS MER →

Verksamhetscase

Hållbarhetsturné synliggör ojämställdheten i näringslivet

Jämställdhet har länge identifierats som det område där Clockwork kan göra störst skillnad, men också något som präglar alla övriga hållbarhetsmål i organisationen. För att sprida kunskap, inspiration och medvetenhet om hur jämställdheten ser ut i näringslivet i dagsläget gav sig Clockwork tillsammans med föreläsaren Ami Hemviken ut på en hållbarhetsturné genom landet.

LÄS MER →